Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 

Webová stránka tonyruik.com nabízí kromě investičního fotbalového sázkového poradenství zároveň poradenství v oblasti kurzového sázení na fotbalové události. Zájemce, který si přeje dostávat naše tipy musí uhradit poplatek za náš servis a řídit se podle níže uvedených všeobecných podmínek, upravujících práva, která vznikají mezi provozovatelem webové stránky tonyruik.com (dále jen "provozovatel") a registrovanými uživateli v souvislosti s poskytováním placených služeb sázkového poradenství (dále jen "poradenství").

 

II. Registrace

 

Registrovaným uživatelem provozovatele musí být osoba mající plnou způsobilost k právním úkonům. Zároveň tato osoba musela nabýt plnoletosti (rozumíme minimální věk 18 let). Registraci provádí uživatel uhrazením poplatku, který je uveden na našich webových stránkách www.tonyruik.com (dále jen na "webu"). Uživatel potvrzením svého souhlasu prostřednictvím e-mailu potvrzuje, že se seznámil s našimi všeobecnými podmínkami, zároveň jim rozumí, a to v plném rozsahu, a úplným dokončením registrace vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami.

 

Provozovatel si vyhrazuje právo na zamítnutí všech registrací, které se mu zdají podezřelé, jejichž kontaktní údaje jsou totožné s kontakty již zaregistrovaných uživatelů, či v případě, že se o registraci pokouší opětovně uživatel, kterému už bylo členství v minulosti z důvodu porušení všeobecných podmínek zrušeno. Zároveň se provozovatel zavazuje, že osobní údaje (vč. kontaktních informací, jimiž jsou emailová adresa), které mu byly poskytnuty, nepředá třetím osobám.

 

III. Práva a povinnosti

 

Provozovatel je povinen poskytovat platícímu uživateli jím zvolené tipy na jím zvolené sportovní události dle jeho nejlepšího úsudku za účelem zisku. Počet tipů za dané období může být libovolný. Historie odehraných tipů je na webu viditelná i pro běžné návštěvníky a zároveň verifikovaná na několika nezávislých internetových portálech.

Všechny námi zvolené tipy budou zaslané na email a to nejpozději hodinu před výkopem zvoleného utkání.

 

IV. Upozornění

 

Provozovatel vzhledem k povaze činnosti žádným způsobem nemůže garantovat platícímu uživateli zisk. Dále je přísně zakázáno nabízet nebo jakkoli jinak zpeněžovat data provozovatele a jejich poskytování třetím osobám. Pokud dojde k odhalení či podezření užívání tipů třetí osobou, provozovatel podnikne kroky vedoucí k trvalému či dočasnému zablokování účtu, a to bez jakéhokoliv nároku na vrácení uhrazené částky, pokud má uživatel, který je stíhaný za porušení všeobecných podmínek, právě předplacené služby. Provozovatel apeluje na všechny uživatele, kteří do nabízeného poradenství zainvestovali, aby sázeli se vší rozvahou a podle našeho doporučeného investičního know-how. Za případný pokles kurzu už ale provozovatel nemůže z logiky věci nést zodpovědnost. Sázení pokleslých kurzů může, ale nemusí mít vliv na vykázaný čistý zisk klienta v daném období a je vždy na jeho úvaze, zda se rozhodne vsadit případný pokleslý kurz.

 

V. Zrušení registrace a reklamace

 

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit uživateli účet, který je vyhodnocen jako účet porušující všeobecné podmínky, zároveň je okamžitý důvod ke zrušení registrace jakékoliv jednání, které je v rozporu s příslušnými právními předpisy. Zrušením registrace nevzniká uživateli právo na vrácení zaplacených poplatků. Pokud by platící uživatel svůj účet rušil z důvodu nefunkčnosti serveru a po šetření by se jeho domněnka potvrdila, má tento uživatel právo nárokovat si vrácení poplatku za měsíc, který reklamuje. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V případě, že uživatel chce reklamovat jakýkoliv problém spojený s našimi službami, může reklamaci provést prostřednictvím e-mailu: tonyruik@gmail.com.

 

Reklamaci je provozovatel povinen vyřídit bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího přijetí. Provozovatel následně vyrozumí uživatele o vyřízení reklamace.

 

VI. Ochrana osobních údajů

 

Registrací a následným potvrzením svého souhlasu s obchodními podmínkami webu tonyruik.com prostřednictvím e-mailu uživatel souhlasí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, i zároveň i se směrnicí GDPR, se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů provozovatelem, z důvodu zařazení do provozovatelovy databáze, plnění práv a povinností spolu s poskytovanou službou. Tento souhlas je uživatelem poskytován dobrovolně a má právo ho kdykoli, po uhrazení svých splatných závazků vůči provozovateli, odvolat. Vždy však až po úplném uhrazení svých splatných závazků vůči provozovateli. Uživatel zároveň bere na vědomí jeho právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 11 zák. č. 101/2000 Sb. a § 21 zák. č. 101/2000 Sb. Uživatel je srozuměn s poskytnutím své e-mailové adresy za účelem umožnění plnění jím předplacené služby v plném rozsahu. Zároveň souhlasí s tím, že veškerý obsah komunikace (včetně osobních údajů), bude provozovatelem zaznamenáván a uchován nejen po dobu trvání registrace, ale i po dobu potřebnou k výkonu práv a povinností v souvislosti s poskytovanou službou. Po uplynutí registrace, ale i během ní je provozovatel oprávněn záznam použít pouze za účelem ochrany svých práv, která vyplývají ze vztahu mezi ním a uživatelem. Čímž rozumíme výhradně důkazní prostředek v soudním, správním či jiném řízení. Provozovatel se zavazuje k tomu, že všechny osobní údaje, s jejichž zpracováním uživatel souhlasil, jsou uchovávány pouze v zašifrované databázi, která není veřejně přístupná či dohledatelná a tyto údaje nebudou předány třetím osobám.

 

Provozovatel se zavazuje k tomu, že uživatel má právo kdykoliv bez udání důvodů smazat svůj účet. Tímto krokem se z databáze odstraní všechny osobní údaje, které provozovatel uchovával. Provozovatel se zavazuje k tomu, že po uživateli vyžaduje pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné z důvodu umožnění plnění sjednaných služeb. Provozovatel se zavazuje k tomu, že nebude využívat poskytnuté osobní údaje k šíření obsahu, který nesouvisí přímo s kurzovým sázením, sázkovým poradenstvím. Provozovatel se zavazuje, že uživatel byl patřičně obeznámen s obchodními podmínkami a měl možnost souhlas s jejich platným zněním neučinit. Dokud uživatel nepotvrdil svůj souhlas také prostřednictvím e-mailové adresy, nemá provozovatel právo využívat uživatelem poskytnuté osobní údaje. Uživatel je tímto obeznámen s tím, že provozovatel může vždy dohledat a tedy dokázat přesné datum a čas, kdy majitel osobních údajů souhlasil se zpracováním svých osobních údajů.

 

VII. Závěrečná ustanovení

 

Naše všeobecné podmínky se řídí příslušnými právními normami a jsou aktivní ode dne 1. srpna 2018. Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoli jednostranně změnit. Změny nabývají účinnosti 15. den ode dne zveřejnění nového znění obchodních podmínek na internetových stránkách. Klient bude o změnách obchodních podmínek vyrozuměn neprodleně na email. V případě nesouhlasu uživatele s novým zněním obchodních podmínek je uživatel oprávněn požádat o zrušení zasílání tipů, nelze však nárokovat vrácení peněz.

kontakt

© 2015-2018 Tony Ruik

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now